Доступ до публічної інформації


  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
   Надання публічної інформації Сєвєродонецьким хіміко-механічним технікумом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Статут
 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
(нова редакція, 2016 р.)

Відомості  щодо  здійснення  освітньої  діяльності  у сфері вищої  освіти
 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Загальне Положення СХМТ СНУ ім. В. Даля

Статут
вищого навчального закладу


Ліцензія

Cертифікати


Правила прийому
 
        Додаток №1  Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,                                            ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 
        Додаток №5  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих                                                     конкурсів)
 
        Додаток №6  Перелік  спеціальностей,  на які під час участі у конкурсі може бути змінена  вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів                                     вищого навчального  закладу для вступу до цього вищого  навчального    закладу
 
        Додаток №7  Порядок нарахування та вага балів за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів
 
        Додаток №8  Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,                                            значенням 200-бальної шкали
Річний план закупівель на 2018 рік

Положення про Педагогічну раду

Положення про методичну раду технікуму

Положення про предметну (циклову) комісію технікуму

Положення про тижні циклових комісій 

Положення про перевідні та семестрові екзамени

Положення про бібліотеку

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу

Наказ про індексацію вартості навчання

Положення про студенський гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про студентське самоврядування

Кошторис на 2018 рік

Звіт про використання коштів

План використання бюджетних коштів на  2018 рік

Витяг з наказу про встановлення вартості навчання на 2017-2018 навчальний рік

Вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка

Вказівки  до ведення журналу навчальних занять

СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО ХІМІКО-МЕХАНІЧНОГОТЕХНІКУМУ СНУ ім. В. Даля на 2017 -2018р.

Наказ від  11 травня 2018 № 61 про  затвердження  розміру фактичних витрат на копіювання  або друк документів
Додаток до
Наказу від  11 травня 2018 № 61

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка

 Відповідно до частини сьомої ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» вищі навчальні заклади виготовляють документи про вищу освіту, при цьому гранична вартість документів про вищу освіту державного зразка та перелік інформації, яка повинна міститися у документі про вищу освіту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання вказаних норм Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», якою:

1. Затверджено перелік інформації, яка повинна міститися у документах про вищу освіту (наукові ступені).

2. Встановлено, що гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не повинна перевищувати двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 гривні).