Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є державним навчальним закладом, який вже 55 років готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
   Сьогодні життя потребує від майбутніх спеціалістів знань, професіоналізму. У технікумі є всі можливості для формування конкурентноспроможної, творчої особистості, висококваліфікованого майстра своєї справи.
   Якщо Ви маєте бажання вчитися та отримати сучасну професію, твердо зорієнтовані на успіх і благополуччя, готові зробити перший крок до своєї мети, то ми завжди чекаємо Вас у Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумі.
  З повагою і сподіваннями на  співпрацю     
директор технікуму     

ЖУЧЕНКО Євген Володимирович

    Заклад засновано 16 квітня 1962 року за розпорядженням Ради Міністрів УРСР.
    СХМТ знають не тільки на Луганщині, його випускники працюють у всіх регіонах України та за кордоном.
    Сьогодні СХМТ – це сучасні аудиторії, кабінети, лабораторії, 5 комп’ютерних класів, майже 100 одиниць  сучасної техніки, бібліотека з 60 тис. екземплярів книг та повним комплектом періодичних видань, гуртожиток на 360 місць, спортивний комплекс з тенісним та тренажерними залами.
   55 років технікум готує молодших спеціалістів з неповною вищою освітою за денною та заочною формами навчання (видає дипломи державного зразка та атестати про повню загальну середню освіту) .
Студенти, що навчаються в технікумі, мають можливість отримувати непереривне багаторівневе навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 339 від 8 травня 1993 року технікум уввійшов до складуСхідноукраїнського державного університету, якому за Указом Президента України № 1059/2000 від 11.09.2000 р. надано статус національного),починаючи з другого курсу денної форми навчання та з третього курсу заочної форми навчання, тим самим скорочуючи загальний термін навчання у ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації.
   Контингент студентів на всіх курсах навчання  738 осіб, у т.ч. на денній формі – 625 осіб, на заочній формі – 113 осіб.
Технікум має 2 відділення, 8 циклових (предметних) комісій.
Термін навчання на основі базової середньої освіти складає 3 роки 10 міс. та 2 роки 10 міс.
Підготовка фахівців відбувається за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб в межах діючої ліцензії на надання освітніх послуг.
  Станом на 01.01.2017 р. штатна чисельність педагогічних працівників технікуму становить 58 осіб:
з них 32– спеціалісти вищої категорії, з яких 10 осіб мають педагогічне звання «викладач-методист», 1 особа – майстер спорту; 8 осіб – спеціалісти першої категорії; 10 осіб – спеціалісти другої категорії.
  За педагогічним стажем:
більше 20 років – 26 особи;
до 20 років – 20 осіб;
до 10 років – 4 осіб;
до 5 років – 8 осіб.
 Середній вік педагогічних працівників становить 47 років.
 У 2017 році атестацію пройшли 13 педагогічних працівників. За результатами якої було присвоєно кваліфікаційні категорії:
  «спеціаліст вищої категорії» - 3 особам,
  «спеціаліст першої категорії» - 1 особам;
  «спеціаліст другої категорії» - 3 особам.
  Продовжено на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 6 особам.
 Формування контингенту студентів технікуму здійснювалося в межах ліцензованого обсягу згідно з обсягами державного замовлення на підготовку і випуск фахівців з вищою освітою у 2017 році, затвердженими наказом МОН України від 21.07.2017 № 1076.
Ліцензований обсяг прийому до технікуму у 2017 році становив 545 осіб - денна форма навчання, 225 осіб - заочна форма навчання.
 У технікумі функціонує методична рада. До складу методичної ради входять голови циклових комісій, досвідчені фахівці, представники адміністрації. Щомісяця, згідно з планом роботи проводяться засідання методичної ради, на яких аналізуються питання навчально-методичної, навчально-наукової діяльності педколективу, впровадження нових педагогічних технологій та розвитку професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів.
  Колектив технікуму живе насиченим творчим життям, спрямованим на підвищення якості підготовки фахівців завдяки спільній плідній праці: модернізації освітньої діяльності; застосуванню новітніх педагогічних та інформаційних технологій; залученню викладачів та студентів до активної навчально-дослідної роботи; сприянню громадському становленню та професійній самореалізації майбутніх спеціалістів – наших випускників. Щороку значна кількість студентів технікуму стають переможцями численних обласних, міжрегіональних та Всеукраїнських конкурсів, що свідчить про системну, грунтовну та всебічну освіту студентів, постійну підтримку молодих вчених у їх наукових пошуках. Ми постійно розширюємо матеріальну та інформаційну базу технікуму, налагоджуємо нові зв'язки з освітніми та іншими закладами міста, області, України.
   Велика увага в технікумі приділяється позакласній  виховній роботі. Пріоритетним напрямком в організації виховного процесу в закладі є індивідуальний підхід до виховання особистості студента, широке прилучення студентів до здобутків духовної та моральної культури нації. З цією метою в технікумі діє Музей бойової слави, Музейна кімната українського побуту та культури, організована робота різноманітних гуртків. Команда КВН технікуму традиційно займає призові місця на фестивалях міста та регіону.
   У 2010 році Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум отримав диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010» за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти.

  Освіта, яку ви здобудете в технікумі, стане початком вашої успішної кар’єри, помічником у професійному зростанні.
                                                                                           
СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
   
ho - безкоштовний хостинг!