ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є державним навчальним закладом, який вже понад 58 років готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
   Сьогодні життя потребує від майбутніх спеціалістів знань, професіоналізму. У коледжі є всі можливості для формування конкурентноспроможної, творчої особистості, висококваліфікованого майстра своєї справи.
   Якщо Ви маєте бажання вчитися та отримати сучасну професію, твердо зорієнтовані на успіх і благополуччя, готові зробити перший крок до своєї мети, то ми завжди чекаємо Вас у Сєвєродонецькому політехнічному фаховому коледжі.
  З повагою і сподіваннями на  співпрацю     
директор коледжу
кандидат педагогічних наук
   

ЖУЧЕНКО Євген Володимирович

    Заклад засновано 16 квітня 1962 року за розпорядженням Ради Міністрів УРСР.
    ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля» знають не тільки на Луганщині, його випускники працюють у всіх регіонах України та за кордоном.
    Сьогодні коледж – це сучасні аудиторії, кабінети, лабораторії, 5 комп’ютерних класів, майже 100 одиниць  сучасної техніки, бібліотека з 60 тис. екземплярів книг та повним комплектом періодичних видань, гуртожиток на 360 місць, спортивний комплекс з тенісним та тренажерними залами.
   58 років коледж готує молодших спеціалістів з неповною вищою освітою за денною та заочною формами навчання (видає дипломи державного зразка та атестати про повню загальну середню освіту) .
   Студенти, що навчаються в коледжі, мають можливість отримувати непереривне багаторівневе навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 339 від 8 травня 1993 року технікум уввійшов до складуСхідноукраїнського державного університету, якому за Указом Президента України № 1059/2000 від 11.09.2000 р. надано статус національного),починаючи з другого курсу денної форми навчання та з третього курсу заочної форми навчання, тим самим скорочуючи загальний термін навчання у ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації.
   Контингент студентів на всіх курсах навчання  738 осіб, у т.ч. на денній формі – 625 осіб, на заочній формі – 113 осіб.
коледж  має 2 відділення, 8 циклових (предметних) комісій.
   Термін навчання на основі базової середньої освіти складає 3 роки 10 міс. та 2 роки 10 міс.
   Підготовка фахівців відбувається за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб в межах діючої ліцензії на надання освітніх послуг.
  Станом на 01.01.2021 р. штатна чисельність педагогічних працівників коледжу становить 58 осіб:
з них 32– спеціалісти вищої категорії, з яких 10 осіб мають педагогічне звання «викладач-методист», 1 особа – майстер спорту; 8 осіб – спеціалісти першої категорії; 10 осіб – спеціалісти другої категорії.
  За педагогічним стажем:
більше 20 років – 26 особи;
до 20 років – 20 осіб;
до 10 років – 4 осіб;
до 5 років – 8 осіб.
 Середній вік педагогічних працівників становить 47 років.
 У 2020 році атестацію пройшли 13 педагогічних працівників. За результатами якої було присвоєно кваліфікаційні категорії:
  «спеціаліст вищої категорії» - 3 особам,
  «спеціаліст першої категорії» - 1 особам;
  «спеціаліст другої категорії» - 3 особам.
  Продовжено на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 6 особам.
 Формування контингенту студентів коледжу здійснювалося в межах ліцензованого обсягу згідно з обсягами державного замовлення на підготовку і випуск фахівців з вищою освітою у 2020 році, затвердженими наказом МОН України від 21.07.2017 № 1076.
Ліцензований обсяг прийому до коледжу у 2020 році становив 545 осіб - денна форма навчання, 225 осіб - заочна форма навчання.
 У коледжі функціонує методична рада. До складу методичної ради входять голови циклових комісій, досвідчені фахівці, представники адміністрації. Щомісяця, згідно з планом роботи проводяться засідання методичної ради, на яких аналізуються питання навчально-методичної, навчально-наукової діяльності педколективу, впровадження нових педагогічних технологій та розвитку професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів.
  Колектив коледжу живе насиченим творчим життям, спрямованим на підвищення якості підготовки фахівців завдяки спільній плідній праці: модернізації освітньої діяльності; застосуванню новітніх педагогічних та інформаційних технологій; залученню викладачів та студентів до активної навчально-дослідної роботи; сприянню громадському становленню та професійній самореалізації майбутніх спеціалістів – наших випускників. Щороку значна кількість студентів коледжу стають переможцями численних обласних, міжрегіональних та Всеукраїнських конкурсів, що свідчить про системну, грунтовну та всебічну освіту студентів, постійну підтримку молодих вчених у їх наукових пошуках. Ми постійно розширюємо матеріальну та інформаційну базу коледжу, налагоджуємо нові зв'язки з освітніми та іншими закладами міста, області, України.
   Велика увага в коледжі приділяється позакласній  виховній роботі. Пріоритетним напрямком в організації виховного процесу в закладі є індивідуальний підхід до виховання особистості студента, широке прилучення студентів до здобутків духовної та моральної культури нації. З цією метою в технікумі діє Музей бойової слави, Музейна кімната українського побуту та культури, організована робота різноманітних гуртків. Команда КВН коледжу традиційно займає призові місця на фестивалях міста та регіону.
   У 2010 році ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля» отримав диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010» за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти.

  Освіта, яку ви здобудете в технікумі, стане початком вашої успішної кар’єри, помічником у професійному зростанні.
                                                                                           
ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля»
   
 ho - безкоштовний хостинг!