Навчально-методичний кабінет                             

  
                 
    Лебедєва 
Надія Юріївна 


Інноваційна діяльність – це гарно організована, раціональна і систематична робота
П.Друкер
 
  Навчально-методичний кабінет Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є центром навчально-методичної роботи технікума, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція.
 
У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується:
•    постановами і вказівками Кабінету Міністрів, МОН;
•    наказом та інструкціями з питань підготовки і проведення підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;
•    Положенням про навчальний заклад ;
•    рекомендаціями науково-методичного кабінету по МОНу;
•    рішеннями педради навчального закладу;
•    Положенням про навчально-методичний кабінет.
 
    Основні завдання навчально-методичного кабінету
1.    Організація навчально-методичної роботи в технікумі.
2.    Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, удосконалення навчально-виховного процесу викладачів .
3.    Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення освітнього процесу.
4.    Надання методичної допомоги викладачам в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.
5.    Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які розробляються у навчальному закладі, пропаганда форм і методів активного навчання та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.
6.    Створення умов для безперервного удосконалення фахової освіти шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів.
7.    Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.
8.    Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, вивчення й узагальнення їх педагогічного досвіду та впровадження його в навчальний процес, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.
9.    Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників Луганської області, створення сучасних науково-методичних матеріалів, накопичення переліку навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової та іншої літератури й періодичних педагогічних видань, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності.

    Зміст і форми роботи навчально-методичного кабінету
1.    Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи молодого викладача, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання студентів, наукової організації навчального процесу.
2.    Вивчення рівня викладання, роботи циклових комісій, ефективності використання інноваційних форм і методів навчання, узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.
3.    Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з молодими викладачами.
4.    Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).
5.    Участь в організації щорічних виставок навчально-методичних посібників, документації, тощо.
6.    Розробка методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні і проведенні відкритих занять. Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, здійснюваних керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності навчального закладу.
7.    Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної і методичної ради. Планування та підготовка до проведення педагогічних рад.
8.    Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями.
9.    Встановлення творчих зв'язків з іншими навчальними закладами з метою обміну діяльності.
10.    Організація розроблення, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів, основних форм науково-методичної роботи.
 Генеральна методична проблема - удосконалення професіоналізму викладача в системі методичної роботи як чинник підвищення якості освіти.
При навчально-методичному кабінеті створена Методична рада з числа завідувачів відділень, голів циклових комісій, провідних викладачів-методистів.

     Методична рада розглядає шляхи розв'язання актуальних проблем, координує роботу циклових комісій, здійснює:
•    аналіз діяльності викладачів у системі науково-методичної роботи (особлива увага звертається на ті форми організації науково-методичної роботи, що сприяють їх творчому розвитку та підвищенню результативності навчально-виховного процесу);
•    підготовку програм семінарів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій тощо;
•    рецензування матеріалів, які пропонуються до друку;
•    вивчення, узагальнення та презентацію кращого педагогічного досвіду;
•    підготовку питань до педагогічної ради.
    Основні напрями роботи над проблемами:
•     Вивчення, узагальнення і впроваджування досвіду кращих викладачів та кураторів груп
•     Накопичення і систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу технікуму та відповідних матеріалів періодичних видань
•      Пропаганда та поширення інноваційних методів навчання та виховання
•      Організація та проведення:
    - конференцій
    - педагогічних читань
   - методичних семінарів викладачів, школи викладачів-початківців з метою вирішення актуальних проблем навчання і виховання особистості.
 

     Основним показником ефективності освітньої діяльності сучасного вищого навчального закладу є якісна підготовка фахівця, що вимагає формування інноваційного освітнього середовища, яке передбачає:
- удосконалення організації й методичного забезпечення навчального процесу;
- оптимізацію кадрового потенціалу;
- комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування
- інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності.

Електронні ресурси Класному керівнику                                                                                        
СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ho - безкоштовний хостинг!