Головна

    

          Циклова комісія

          Обліку та оподаткування


  Циклова комісія Обліку та оподаткування діє за принципом:

«Творча співпраця, знання, інновації – разом йдемо до освітніх вершин!»


    Циклова  комісія Обліку та оподаткування  об’єднує  представників інтелектуального потенціалу педагогічного колективу СХМТ,які здійснюють потужну педагогічну, методичну, профорієнтаційну, вихов-ну та наукову діяльність по всіх спеціальностях технікуму.

  Циклова комісія  Обліку та оподаткування працює над актуальною науково-методичною проблемою «Використання інформаційного освітнього середовища для формування базових професійних компетенцій майбутніх фахівців».  

      Мрія кожної молодої людини – бути успішною та заможною. І саме освіта за економічними  напрямами дає таку мрію здійснити. Профільні напрямаи підготовки молодших спеціалістів на цикловій комісії фінансово-економічних дисциплін з 2016 року є наступні :
 
       072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та
        071 «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»).   

    Головним завданням економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів,що набувають  технічні спеціальності в СХМТ , викладачі циклової комісії вважають якісну підготовку студентів до захисту дипломних робіт з виконанням економічної частини розрахунку через свідоме виконання курсових робіт з економічних дисциплін за сучасною тематикою та інноваційними методиками.
    До послуг студентів потужна матеріальна та методична база, яка постійно оновлюється  викладачами циклової комісії фінансово-економічних дисциплін, і це є запорукою плідної співпраці членів нашого дружнього колективу по наданню якісних освітніх послуг.
    Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх освітніх технологій, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансово-кредитних установах,  основи роботи з програмами автоматизації бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія». Особлива увага приділяється підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи в умовах високої конкуренції на ринку праці.
 Під керівництвом досвідчених викладачів циклової комісії студенти мають можливість здійснювати дослідницько-пошукову роботу, брати участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних   конференціях, круглих столах, олімпіадах, бізнес-тренінгах, інтелектуальних іграх і конкурсах наукових робіт і проектів.

     Основні напрями роботи циклової комісії  Обліку та оподаткування :
      - підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання
нових технологій навчання;    
      - участь у Всеукраїнському турнірі «Стратегія фірми», «Фінансова грамотність», у заходах в рамках
 проекту «Global Money  Week»;   активізація діяльності студентів, спрямованоїна самостійне здобуття знань;
   -підвищення професійного рівня та методичної майстерності викладачів циклової комісії;  підвищення
якості практичного навчання,

      -формування фахових компетенцій; залучення студентів до  дослідницько-пошукової роботи;
 -налагодження наукових і методичних зв’язків з викладачами інших навчальних закладів міста економічного профілю;
     -формування позитивного науково-методичного іміджу циклової комісії фінансово-економічних дисциплін.


 Колеснікова Вікторія Вікторівна
Голова циклової комісії
викладач-методист  вищої категорії
Викладає економічні дисципліни для спеціальностей:
   Виробництво неорганічних речовин
   Виробництво органічних речовин
   Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки
   Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
   Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
   Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
   Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури
Дисципліни:
   Економіка підприємства
   Менеджмент
   "Розміщення продуктивних сил" для спеціальностей економічного профілю
 

Жученко Євген Володимирович

Директор СХМТ
 кандидат педагогічних наук
(доктор філософії)

Викладає дисципліни:
   Політекономія
   Економічна теорія
   Ціноутворення
   Основи менеджменту та маркетингу

Писарєва Тетяна Романівна
викладач економічних дисциплін
І категорії

головний бухгалтер

Викладає дисципліни:
   Облік і звітність у бюджентих установах
   Казначейська справа

Півоварова Світлана Олександрівна
Завідувач хіміко-економічним відділенням

викладач  вищої категорії

Викладає дисципліни:
   Бухгалтерський облік
   Контроль і ревізія
   Фінансовий облік
  Основи аудиту

Кукушкіна Лариса Миколаївна
викладач економічних дисциплін
вищої категорії

Викладає економічні дисципліни для спеціальностей:
   Економічний аналіз
   Гроші та кредит
   Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності   
   Маркетинг,   Фінанси
   Банківські операції,  Фінанси підприємств.
   Податкова система,  
   

Кукушкін Дмитро Володимирович
Завідуючий навчальною лабораторіею
спеціаліст
Інформаційні системи і технології в обліку
Фінансове право
 Практика 1С по вирішенню виробничих ситуацій
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» отримують ті,хто планує стати в майбутньому спеціалістами,компетентними у сфері економіки та здатними розпоряджатися грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Висококваліфіковані досвідчені викладачі циклової комісії направляють свої зусилля на якісну підготовку випускників, що отримують реальні можливості для працевлаштування на таких престижних посадах, як фінансовий директор підприємства,начальник фінансового управління,керівник фінансового відділу,головний спеціаліст відділу (департаменту, управління), економіст, бухгалтер-ревізор бюджетних закладів,начальник кредитного відділу банку,державний податковий інспектор,фінансист,фінансовий аналітик або страховий агент. У нас ви ознайомитесь з особливостями  ведення власного,банківського або страхового бізнесу, отримаєте сучасний рівень знань щодо управління державними фінансовими установами та їх коштами. Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику у провідних фінансових установах,страхових компаніях, банках, органах ДФС та Держказначейства, фондах соціального страхування тощо. Це дає можли-вість нашим випускникам одразу по отриманні диплому відчути себе бажаними фахівцями на ринку праці.

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» - для тих,хто прагне отримати сучасну освіту, що поєднує багато-гранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині. Викладачі циклової комісії фінансово-економічних дисциплін готують універсальних  фахівців,здатних займаєтися обліковою, аналітич-ною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.        
   Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування», Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях як:бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства;використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінь-ських рішень як перспективного, так і поточного характеру; організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки тощо. Подальша фахова робота з цієї спеціальності можлива на посадах: головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, бухгалтера-експерта, службовця податкових органів, податкового інспектора і т.п.
   
   


   

ІНТЕРНЕТ  РЕСУРСИ

напряму підготовки 5.03050901

"Бухгалтерський облік"

    
Звіт про акредитацію
спеціальності
5.03050901

"Бухгалтерський облік"

   
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Майбутній науковець-2017»
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Майбутній науковець-2016»
   
Звіт про акредитацію
спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит»
 
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Майбутній науковець-2015»
   
Ділова гра 2017
СЄЄРОДОНЕЦЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
   .
ho - безкоштовний хостинг!